Ông Trần Hữu Tuyên tham gia hội thảo sản phẩm phân bón Hữu nhật bản