PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Ngọc Sơn thăm cánh đồng sản xuất ngô sinh khối