Tham gia lễ phát động sản xuất ngô sinh khối khắc phục hậu quả sau lũ lụt tại huyện Hương Khê