Hội nghị đầu bờ trính diễn hiệu quả phân bón Hữu cơ Nhật Bản trên cây có múi 22.7.2017