Trình diễn kỹ thuật trồng Ngô sinh khối cho tập đoàn Hòa Phát vụ Đông năm 2017