Vitad Group khảo sát thực địa tại nước bạn Lào ngày 3-3-2017