Vitad Group tổ chức lễ ký niệm 13 năm thành lập công ty ngày 28.9.2016